Autoservis
  E-mail:      Heslo:  
   Registrace |  Zapomněli jste heslo?
0,- Kč   0 Ks 
  

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


obchodní společnosti
AUTO VASO s.r.o.
se sídlem Tloskov 7 , Neveklov , 25657
identifikační číslo: 28378024
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137280
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autovaso.cz

 
 
platný od 1. ledna  20160
1. Všeobecná ustanovení

     Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při uplatňování nároku z vad (dále jen reklamaci)
zboží pořízeného od Prodávajícího.
 
     Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem před
objednáním zboží. Tento reklamační řád je zveřejněn v provozovně a na webových stránkách Prodávajícího.
     Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání Prodávajícím Kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V
případě je-li Kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od
dopravce.
 
     Jako doklad o zakoupení zboží vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura,
nebo prodejka, který slouží jako záruční list, je-li záruka v konkrétním případě na zboží poskytována) se zákonem
uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, je-li poskytována,
cena, množství, příp. sériové číslo), dále jen nákupní doklad.
 
     Nároky z vad zboží prodaného Prodávajícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě
přímého prodeje konečnému spotřebiteli zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném
a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.
 
Konečným spotřebitelem se pro vyloučení všech pochybností rozumí Kupující, který nesdělil své IČ příp. DIČ.
 
2. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen si bezprostředně při dodání překontrolovat zboží, příp. spolu s dopravcem stav zásilky
(počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního
listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je
např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné
poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: prodejna@aci.cz, příp.
sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, nebo e-mailem
Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva
věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě
dodání zboží dopravcem při nočním závozu, je Kupující povinen nedodání zboží, nekompletnost a zjevné vady
ohlásit nejpozději do desáté hodiny pracovního dne, následujícího po odeslání zboží Prodávajícím.

III. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna: Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice. Provozní
doba je každý pracovní den od 7:30 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

IV. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v
minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nákupním dokladu (nákupní nebo reklamační
doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento
postup je doporučen i Kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

V. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných náhradních dílů a součástí s jinými, pracovníky
prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné
objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně
uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným
seznamem.

VI. Záruka se vedle případů stanovených zákonem nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, použitím
nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje
na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které
jsou v rozporu s obvyklým postupem, pokyny výrobce apod.

VII. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí
reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečetě a sériová čísla jsou nedílnou součástí
produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je
zboží určeno.

VIII. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a
přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 • a. mechanickým poškozením zboží,
 • b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a
 • mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v
 • dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • g. neodbornou montáží,
 • h. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • i. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a
Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem
k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

IX. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři - v
přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

X. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho
součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží
k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

XI. Před další montáží (instalací) prodaného zboží, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit
(vyzkoušet), zda se zakoupené Zboží shoduje s požadavky a zda přesně odpovídá vozidlu, na které má být
namontováno.

XII. Zboží zakoupené od Prodávajícího je určeno výhradně k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí
montáž v odborném servisu nebo montáž osobou, která má příslušné oprávnění tuto činnost vykonávat vydané
veřejnoprávním orgánem.

XIII. U některých komodit (převážně elektromechanických součástek, turbodmychadel, kompresorů, DPF filtrů,
katalyzátorů a dalších) je vyžadován výpis z diagnostického přístroje, bez kterého není možno zboží k reklamaci
přijmout. Na tuto skutečnost musí být Kupující upozorněn Prodávajícím při uplatnění reklamace.
 

3. Způsob vyřízení reklamace 


I. Je-li Kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou.
 
Je-li Kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen
"rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní
smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže
opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, příp. vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě
jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro
který se věc obvykle používá.

Je-li Kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
 
◘ jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu
vadné součásti nebo vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup
možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

◘jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo
odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže
však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně
užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání,
jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se
rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

◘jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí Prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
 
Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitějších případech, kdy je potřeba
odborné posouzení vady výrobcem či znalcem do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající
vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po
uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou
nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a
spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. To neplatí pro Kupujícího, který je
podnikatel.

Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem, poštou, příp. telefonicky bezprostředně od
přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí
reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného
zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme
požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení
od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.


II. Je-li Kupujícím podnikatel:

V případě, že Kupujícím je podnikatel, neuplatní se lhůty uvedené v čl. 4 odstavci I.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, doplněno chybějící, vyměněno. Pokud není oprava
možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené
slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
Prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo
vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné
reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v záruční lhůtě Prodávajícím stanovené
vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání
reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl
Kupující povinen věc převzít. O průběhu reklamace a jejím vyřízení je podnikatel informován prostřednictvím
webových stránek Prodávajícího nebo e-mailem příp. telefonicky, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem.
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace
provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. do 60 dnů od
data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku 100,- Kč za každý den
uskladnění.


 

4. Spotřební materiál

 

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost
stanovena výrobcem a není-li tomu tak činí 6 měsíců. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným případům
vyloučení záruky uvedené v čl. 3. odst. III.7. a III.13., které zde platí obdobně. Životností se rozumí doba, po
kterou bude mít zboží původní nebo téměř původní vlastnosti a je velmi ovlivněna způsobem užívání. Pokud bylo
zboží používáno (nikoliv vlastněno) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je
důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu, za níž Prodávající
odpovídá. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu
způsobenou obvyklým opotřebením.


1.1.2016

 


 
Skútr KEEWAY CITYBLADE 125 SPORT

 

Naše cena:
39 587 Kč bez DPH

Více info

Těsnění výfukového potrubí JEEP-CJ5,PEUGEOT-505,RENAULT

 Těsnění, kolektor výfukových plynů YUASA - 1ks

Naše cena:
20 Kč bez DPH

Více info

Těsnění sacího potrubí AUDI,SEAT,VW

 Těsnění, koleno sacího potrubí GLASER - 1ks 030 129 717 D

Naše cena:
20 Kč bez DPH

Více info

Snímač opotřebení EUROCARGO

 IVECO EUROCARGO E15,E18,E21,E23,E24,E27,E30,E34

Naše cena:
50 Kč bez DPH

Více info

Lanko plynu J5, C25, DUCATO

 Plynový lanovod

Naše cena:
100 Kč bez DPH

Více info

Těsnění ventilového víka CITROEN,PEUGEOT,LANCIA

Těsnění krytu hlavy válce GLASER - 1 kus

Naše cena:
20 Kč bez DPH

Více info

Těsnění ventilového víka OPEL KADET,CORSA,ASCONA

 Těsnění, kryt hlavy válce - 1 kus

Naše cena:
20 Kč bez DPH

Více info

Náhon tachometru Opel

 Náhon tachometru OPEL

Naše cena:
100 Kč bez DPH

Více info

Sklo světla přívěsu

 Sklo přívěsu zadní lampy 

Naše cena:
50 Kč bez DPH

Více info